soalmtsku

SOAL MTS – EVALUASI ULANG QUR-AN HADITS KELAS 7, 8 DAN 9


SOAL MTS – EVALUASI ULANG QUR-AN HADITS KELAS VII SEMESTER GANJIL

         

                    

1.    Usman ketika membaca                         ia baca dengan jelas tanpa dengung. Karena

hukum bacaannya ……….

a. Idzhar                  b. Idgham                        c. Iqlab                            d. Ihkfa

2.                                                                didalamnya terdapat hukum …………………

a. Idzhar                  b. Idgham                        c. Iqlab                            d. ikhfa

3.    Yang termasuk huruf idgham bila ghunnah adalah ………….

a.                            b.                                   c.                                    d.

4.    Huruf ikhfa berjumlah ………….

a. 4                          b. 6                                 c. 15                               d. 2

5.    Yang hukumnya iqlab adalah …………….

a.                                                                   c.

 

b.                                                                   d.

6.    Jumlah huruf iqlab ada ………….

a. 1                          b. 2                                 c. 4                                 d. 6

7.    Apabila nun (      ) mati atau tanwin (       ) bertemu dengan salah satu huruf       atau                  disebut ……………

a. Idgham                                                       c. Ikhfa

b. Idgham bighunnah                                       d. Idgham bila ghunnah

8.   Samaradalah arti dari ………..

a. Idzhar                                                         c. Idgham bighunnah

b. Ikhfa                                                           d. Idgham bila ghunnah

9.    Kalimat                                       mengandung …………

a. Idzhar                  b. Iqlab                           c. ikhfa                           d. Idgham

10.   Yang termasuk huruf iqlab adalah …………..

a.                            b.                                   c.                                    d.

 

 

11.   Tempat keluarnya huruf hijaiyah ketika membunyikannya, disebut …………….

a. Makhraj                                                      c. Makharijul huruf

b. Huruf                                                                   d. Tajwid

12.   Yang termasuk huruf rongga mulut adalah ………….

a.                            b.                                   c.                                    d.

13.   Kata               mengandung makharj                                   karena didalamnya ada

huruf ………

a.                            b.                                   c.                                    d.

14.   Huruf tengah tenggorokan dalam istilah tajwidnya disebut ………….

a.                                                                   c.

 

b.                                                                   d.

15.   Huruf      dan         termasuk huruf ……………

a.                            b.                                   c.                                    d.

16.   Yang termasuk huruf dua bibir                                   yaitu …………..

a.                            b.                                   c.                                    d.

17.   Bunyi dengung dari nun mati/tanwin yang keluar dari rongga hidung disebut …………..

a.                            b.                                   c.                                    d.

18.   Yang termasuk contoh al qomariyah                            adalah ……………….

a.                            b.                                   c.                                    d.

19.                     contoh dari ……………..

a.                                                                   c.

b.                                                                   d.

20.                                                               meliputi huruf-huruf …………….

a. Hijaiyah               b. Al-qomariyah               c. Al syamsiyah                d. Al ta’rif

21.   Apakah hukum bacaan alif lam syamsiyah ?

a. Idzhar                  b. Idgham                        c. Ikhfa                            d. Iqlab

22.   Apakah hukum bacaan alif lam qomariyah ?

a. Iqlab                    b. Ikhfa                            c. Idgham                        d. Idzhar

23.   Apakah contoh alif lam syamsiyah ?

a.                                                                   c.

 

b.                                                                   d.

24.   Apakah contoh alif lam qomariyah ?

a.                            b.                                   c.                                    d.

25.   Yang termasuk alif lam syamsiyah adalah ……………

a.                                                                   c.

 

b.                                                                   d.

 

 

26.   Apakah arti idzhar ?

a. Bacaan yang berdengung                                   c. Bacaan yang berubah kepada bunyi mim

b. Bacaan yang jelas/terang                                  d. Bacaan yang samar-samar

27.   Yang termasuk huruf ikhfa adalah ………….

a.                            b.                                   c.                                    d.

28.   Yang termasuk huruf idzhar adalah …………….

a.                            b.                                   c.                                    d.

29.   Apakah contoh ikhfa ?

a.                                                                   c.

 

b.                                                                   d

30.   Apakah contoh idgham bila ghunnah ?

a.                                                                   c.

 

b.                                                                   d.

 

31.                                                                        sambungan dari ayat ini adalah ………….

a.                                                                   c.

 

b.                                                                   d.

 

32.                                                                         Sambungan ayat ini adalah ………….

 

 1.                                                                  c.

 

b.                                                                   d.

 

33.   Berapakah ayatsuratal-a’la ?

a. 19 ayat                 b. 18 ayat                        c. 17 ayat                        d. 16 ayat

34.   Apakah bunyisuratal-a’la ayat ke 8 (delapan) ?

a.                                                                   c.

 

b.                                                                   d.

 

35.                                                                        ayat ini terdapat pada ayat ……………

 

a. Ke 16                             b. Ke 17                           c. Ke 15                           d. Ke 14

36.                                            ayat ini adalah contoh ……………..

a. Ikhfa                    b. Iqlab                           c. Izhar                d. idgham bighunnah

 

 

37.                                            ayat ini adalah contoh …………….

a. Idgham bila ghunnah                                   c. Iqlab

b. Idgham bighunnah                                       d. Izhar

38.                                            ayat ini adalah contoh ………………..

a. Ikhfa                                                           c. Idghma bila ghunnah

b. Izhar                                                          d. Idgham bighunnah

39.                                            ayat ini adalah contoh ……………

a. Iqlab                    b. Ikhfa                           c. Izhar                           d. Izhar

40.                                            Ayat ini adalah contoh …………..

a. Ikhfa                    b. Izhar                           c. Iqlab                            d. Idgham

 

SOAL MTS – EVALUASI ULANG QUR-AN HADITS KELAS VII SEMESTER GANJIL

1.      Menurut bahasa al-qur’an artinya …………..

a. Membaca                                                        c. Kalamullah

b. Menulis                                                          d. Mempelajari

 

2.      Al-qur’an disampaikan dengan jalan mutawatir, mutawatir artinya …………

a. Diriwayatkanoleh orang-orang terpercaya        c. Diriwayatkan oleh orang banyak

b. Diriwayatkan oleh orang-orang yang cerdas    d. Diriwayatkan oleh sahabat nabi

 

3.      Yang tidak termasuk nama-nama Al-qur’an adalah …………

a. Al-furqan                    b. Adz-dzikr                c. Al-kitab                   d. Al-karim

 

4.      Surat Al-alaq ayat 1-5 adalah ayat yang pertama diturunkan Allah, sedangkan yang

terakhir adalah …………

a. QS. Al-Maidah : 83                                        c. QS. Al-Maidah : 13

b. Qs. Al-Maidah : 3                                          d. QS. Al-Maidah : 33

 

5.      Al-qur’an pada masa Rasulullah dipelihara kemurniannya dengan ………….

a. Hafalam                                                          c. Hafalan dan bacaan

b. Hafalan dan tulisan                                        d. Tulisan

 

6.      Berikut ini adalah penulis-penulis wahyu pada masa Rasulullah, kecuali ………

a. Zaid bin Tsabit                                               c. Umar bin Abdul ‘Aziz

b. Ubay bin Ka’ab                                              d. Utsman bin Affan

 

7.      Pada masa khalifah Utsman bin Affan salah seorang penulis “mushhaf Al-Imam”

adalah ………….

a. Ali bin Abi Thalib                                          c. Sa’id bin Al-‘ash

b. Zaid bin “Amr                                                d. Ubay bin Ka’ab

 

8.      Diantara manfaat diturunkannya Al-qur’an dari segi aqidah dapat menjaga

kemurnian …

a. Iman                           b. Islam                       c. Ihsan                        d. Ibadah

 

9.      Diantara maksud dan tujuan al-qur’an adalah untuk memimpin manusia ke jalan

keselamatan dan kebahagian sesuai dengan firman Allah …………….

a. Surat Al-Baqarah : 12                                                c. Surat Ali Imran : 4

b. Surat Al Maidah : 16                                     d. Surat al-a’la : 3

 

 

 

 

10.    Martabat sesorang dapat dipertahankan apabila ia tetap dalam keadaan …………

a. Iman                                                               c. beramal shaleh

b. Berakhlak                                                       d. Iman dan beramal shaleh

 

11.    Kata yang bergaris bawah pada ayat dibawah ini artinya ………….

 

a. Orang-orang yang beruntung                         c. Orang-orang yang cerdas

b. Orang-orang yang membersihkan diri            d. Orang-orang yang berakhlak

 

12.    Nama lain dari Al-qur’an adalah                                                            artinya ……

a. Pembela                      b. Pembeda                 c. Pemelihara            d. Peringatan

 

13.    Hadits menurut bahasa artinya …………..

a. Ucapan nabi                                                   c. Tabi’at atau kebiasaan

b. Perbuatan nabi                                               d. Khabar

 

14.

 

Kata yang bergaris bawah mempunyai arti ………….

a. Ucapan                       b. Persetujuan              c. Ungkapan                d. Berita

 

15.

 

 

Hadits tersebut diatas sebagai contoh dari hadits …………..

a. Qauliyah                     b. Fi’liyah                    c. Taqririyah                d. Qudsi

 

16.    Perkataan, perbuatan dan ………. Nabi disebut hadits.

a. Taqrir                          b. Qauli                       c. Sunah                      d. Fi’li

 

17.

 

 

Hadits diatas termasuk hadits ………………

a. Qauli                           b. Fi’li                          c. Taqriri                      d. Qudsi

 

18.    Hadits yang berkaitan dengan ucapan nabi disebut hadits ………….

a. Taqriri                         b. Fi’li                          c. Qudsi                       d. Qauli

 

19.    Seluruh hadits pada masa Rasulullah berada dalam ………….

a. Hafalan para sahabat                                      c. Catatan para sahabat

b. Lembaran-lembaran para sahabat                   d. Hafalan dan catatan para sahabat

 

20.    Khalifah yang pertuntuk membukukan pertama kali secara resmi memerintahkan

membukukan hadits adalah …………

a. Umar bin Khattab                                          c. Umar bin Abdul Aziz

b. Utsman bin Affan                                          d. Harun Al-Rasyid

 

21.    Abu Bakar bin Muhammad Shihab Az-huhri tercatat sebagai ulama yang pertama

kali …..

a. Membukukan hadits                                       c. Membaca hadits

b. Memerintahkan untuk membukukan hadits   d. Menyeleksi shahih tidaknya hadits

 

22.    Ulama yang telah mengadakan penelitian secara ilmiah tentang hadits shahih seperti

a. Abu Daud                  b. Bukhari                   c. Ahmad                d. ImamMali

 

 

23.

 

 

Ungkapan diatas menunjukkan ………….

a. Defenisi hadits                                   c. Defenisi sunah fi’liyah

b. Pengertian hadits qudsi                      d. pengertian kalamullah

 

24.    Setiap umat Islam berkewajiban untuk memelihara Al-Qur’an dari kesuciannya,

menjaga dan sekaligus mencintai ………….

a. Keasliannya                                        c. Keharmonisannya

b. Kemaslahatannya                               d. Keabsahannya

 

25.    Allah menurunkan Al-qur’an dan dia juga memeliharanya, terungkap dalam Al-

qur’an surat ………….

a. Al-Hijr / 15 : 29                                  c. Al-Hijr / 15 : 6

b. Al-Hijr / 15 : 19                                  d. Al-Hijr / 15 : 5

 

26.    Sambungan ayat ini                                                        adalah …………….

a.                                                            c.

 

 

b.                                                            d.

 

 

27.                                                       Hadits ini mengisyaratkan kita agar ……………..

 

 

a. Belajar                                                c. Berdo’a

b. Berbuat baik                                       d. Berdakwah

 

28.    Al-qur’an adalah obat segala penyakit rohani, dalam Al-qur’an disebut ……………

a. Sifa                 b. Syifa                        c. Isfa                          d. Sipa

 

29.    Nama lain Al-qur’an adalah Al-Huda artinya …………

a. Petunjuk                                             c. Penyakit

b. Penerang                                            d. Penyembuh

 

30.    Orang yang hafal Al-qur’an disitilah dengan ………..

a. Qori Al-qur’an                                    c. Hafiz Al-qur’an

b. Zikir Al-qur’an                                   d. Kiroat Al-qur’an

 

ESSAY!!!!!!

1.      Apakah pengertian Al-qur’an menurut bahasa dan istilah ?

2.      Tuliskanlah 4 nama lain dari Al-Qur’an !

3.      Apakah arti hadits menurut istilah ?

4.      Apakah arti hadits taqririyah ?

5.      Tulislah satu buah hadits beserta artinya !

 

SOAL MTS – EVALUASI ULANG QUR-AN HADITS KELAS VII SEMESTER GENAP

 

1.      Apakah arti izhar ?

a. Mamasukkan                                                  c. Berdengung

b. Jelas                                                                d. Samar-samar

2.      Berapakah huruf izhar ?

a. 6 macam                                                         c. 8 macam

b. 7 macam                                                         d. 9 macam

3.      Apakah contoh izhar ?

 

a.                                                b.                                             c.                                 d.

 

4.      Apabila nun mati (         ) bertemu dengan huruf         maka bacaannya adalah …………

a. Ikhfa                           b. Idgham                                c. Izhar                                    d. Iklab

5.      Apakah arti idgham ?

a. Memasukkan                                                  c. Berubah bunyi menjadi mim

b. Berdengung                                                   d. Jelas

6.      Berapakah huruf idgham bila ghunnah ?

a. 2                                 b. 5                                          c. 6                              d. 1

7.      Apakah contoh idghamm bighunnah ?

 

 1. c.

 

 1. d.

 

8.                                                         Kalimat ini contoh dari ………….

 

a. Idgham bilaghunnah                                      c. Qolqolah

b. Izhar                                                               d. Idgham bighunnah

9.      Termasuk huruf apakah wau (       ) ?

a. Huruf iklab                                                     c. Idgham bilaghunnah

b. Huruf idgham bighunnah                               d. Izhar

 

10.                                                       Kalimat ini adalah contoh dari ……..

a. Izhar                           b. Iklab                                    c. Idgham                    d. Ikhfa

11.    Berapakah pembagian huruf ikhfa ?

a. 12 macam                   b. 13 macam                            c. 6 macam                  d. 15 macam

 

 

12.    Apabila nun mati bertemu huruf ba (      ) disebut …………

a. Izhar                           b. Ikhfa                                   c. Iklab                                    d. Idgham

13.    Apabila nun mati bertemu dengan huruf kaf (      ) disebut …………

a. Idgham                       b. Iklab                                    c. Ikhfa                        d. Izhar

14.    Apabila nun mati bertemu dengan huruf  lam (        ) disebut ……….

a. Idgham                       b. Ikhfa                                   c. Iklab                                    d. Izhar

15.    Apabila nun mati bertemu dengan huruf  ha (      ) disebut ………..

a. Idgham                       b. Izhar                                    c. Iklab                                    d. Ikhfa

 

16.                                           Kalimat ini termasuk contoh ……………

 

a. Izhar                           b. Ikhfa                                   c. Idgham                    d. Iklab

 

17.                                                       Kalimat ini termasuk contoh …………

 

a. Izhar                           b. Ikhfa                                   c. Idgham                    d. Iklab

18.    Termasuk huruf apakah sya (       ) ?

a. Izhar                           b. Ikhfa                                   c. Idgham                    d. Iklab

19.    Apakah arti dari qolqolah ?

a. Getaran suara                                                 c. Bacaan harus jelas

b. Berubah bunyi                                                d. Bacaan harus samara-samar

20.    Berapakah huruf qolqolah ?

a. 3                                 b. 4                                          c. 5                              d. 6

21.    Apakah arti dari sughra ?

a. Kecil                           b. Besar                                   c. Lembut                    d. Keras

22.    Apakah arti kubra ?

a. Besar                          b. Kecil                                    c. Keras                       d. Lembut

23.    Apakah cirri-ciri qolqolah kubra ?

a. Berada ditengah kata                                     c. Berada di akhir kata

b. Berada ditengah dan diakhir kata                  d. Berada diakhir dan diawal kata

24.    Huruf qolqolah adalah …………….

a.                                                                                    c.

 

 1. d.

 

25.                                           Kalimat ini termasuk contoh qolqolah ………….

 

a. Sughra                        b. Kubra                                  c. Sughra dan kubra    d. Iklab

26.    Apakah arti waqaf ?

a. Suara yang memantul                                     c. Jelas

b. Berhenti                                                         d. Berdengung

 

27.                                           Apabila di waqafkan maka bacaannya adalah ……….

 

a.                                    b.                                             c.                                 d.

 

 

28.                                           Apabila di waqafkan maka bacaannya adalah …………..

 

a.                                    b.                                             c.                                 d.

 

29.    Berapakah pembagian waqaf ?

a. 2                                 b. 3                                          c. 4                              d. 5

30.    Apakah yang disebut dengan waqaf ikhtiari ?

a. Waqaf  karena sebab                                      c. waqaf karena kehabisan nafas

b. Waqaf  karena tidak ada sebab                      d. Waqaf karena lupa

31.    Untuk waqaf lazim diberi tanda dengan huruf ……………

a.                                    b.                                             c.                                 d.

32.    Untuk waqaf jaiz diberi tanda dengan huruf ………….

a.                                    b.                                             c.                                 d.

 

 

33.    Apakah arti waqaf lazim ?

a. Boleh berhenti dan boleh tidak                      c. Tidak boleh berhenti

b. Harus berhenti                                                d. Labih baik berhenti

34.    Huruf jim (        ) adalah tanda waqaf …………..

a. Lazim                         b. Mutlak                                 c. Jaiz                          d. Aula

35.    Apakah tanda waqaf aula ?

a.                                    b.                                             c.                                 d.

 

36.                                           Apabila di waqafkan dibaca …………..

 

a.                                    b.                                             c.                                 d.

 

 

37.                                           Apabila di waqafkan maka dibaca …………

 

a.                                                b.                                             c.                                 d.

 

38.                                           Kata tersebut termasuk contoh qolqolah ………….

 

a. Kubra                         b. Sughra                                 c. Kubra dan sughra    d. Waqaf

 

39.                                           Kata tersebut termasuk contoh qolqolah ………

 

a. Kubra                         b. Sughra                                 c. Kubra dan Sughra   d. Waqaf

 

40.                                           Apabila di waqafkan maka bacaannya adalah …………

 

a.                                    b.                                             c.                                 d.

 

 

SOAL MTS – EVALUASI ULANG QUR-AN HADITS KELAS VII SEMESTER GENAP

 

                     MATA PELAJARAN          :  QUR’AN HADITS

                     KELAS                                  :  VII

                     SEMESTER                          :  II (DUA)

                     WAKTU                                :  90 MENIT

 

 

PETUNJUK UMUM :

1.  Peserta mengisi lembaran jawaban sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan

2.  Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya

3.  Pilihlah jawaban a, b, c atau d yang kamu anggap paling benar

4.  Jawablah soal esai dan semua harus dijawab

5.  Jawablah terlebih dahulu soal-soal yang dianggap paling mudah

6.  Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas

 

1.      Menurut bahasa al-qur’an artinya …………..

a. Membaca                                                                    c. Kalamullah

b. Menulis                                                                      d. Mempelajari

2.      Al-qur’an disampaikan dengan jalan mutawatir, mutawatir artinya …………

a. Diriwayatkanoleh orang-orang terpercaya                 c. Diriwayatkan oleh orang banyak

b. Diriwayatkan oleh orang-orang yang cerdas             d. Diriwayatkan oleh sahabat nabi

3.      Yang tidak termasuk nama-nama Al-qur’an adalah …………

a. Al-furqan                    b. Adz-dzikr                            c. Al-kitab                   d. Al-karim

4.      Surat Al-alaq ayat 1-5 adalah ayat yang pertama diturunkan Allah, sedangkan yang

terakhir adalah …………

a. QS. Al-Maidah : 83                                                    c. QS. Al-Maidah : 13

b. Qs. Al-Maidah : 3                                                      d. QS. Al-Maidah : 33

5.      Al-qur’an pada masa Rasulullah dipelihara kemurniannya dengan ………….

a. Hafalam                                                                      c. Hafalan dan bacaan

b. Hafalan dan tulisan                                                    d. Tulisan

6.      Berikut ini adalah penulis-penulis wahyu pada masa Rasulullah, kecuali ………

a. Zaid bin Tsabit                                                           c. Umar bin Abdul ‘Aziz

b. Ubay bin Ka’ab                                                          d. Utsman bin Affan

7.      Pada masa khalifah Utsman bin Affan salah seorang penulis “mushhaf Al-Imam”

adalah ………….

a. Ali bin Abi Thalib                                                      c. Sa’id bin Al-‘ash

b. Zaid bin “Amr                                                            d. Ubay bin Ka’ab

8.      Diantara manfaat diturunkannya Al-qur’an dari segi aqidah dapat menjaga kemurnian …

a. Iman                           b. Islam                                   c. Ihsan                        d. Ibadah

9.      Diantara maksud dan tujuan al-qur’an adalah untuk memimpin manusia ke jalan

keselamatan dan kebahagian sesuai dengan firman Allah …………….

a. Surat Al-Baqarah : 12                                                            c. Surat Ali Imran : 4

b. Surat Al Maidah : 16                                                 d. Surat al-a’la : 3

10.    Martabat sesorang dapat dipertahankan apabila ia tetap dalam keadaan …………

a. Iman                                                                           c. beramal shaleh

b. Berakhlak                                                                   d. Iman dan beramal shaleh

11.    Kata yang bergaris bawah pada ayat dibawah ini artinya ………….

a. Orang-orang yang beruntung                                     c. Orang-orang yang cerdas

b. Orang-orang yang membersihkan diri                        d. Orang-orang yang berakhlak

12.    Nama lain dari Al-qur’an adalah                                                            artinya ……………

a. Pembela                      b. Pembeda                             c. Pemelihara               d. Peringatan

13.    Hadits menurut bahasa artinya …………..

a. Ucapan nabi                                                               c. Tabi’at atau kebiasaan

b. Perbuatan nabi                                                           d. Khabar

 

14.

 

Kata yang bergaris bawah mempunyai arti ………….

a. Ucapan                       b. Persetujuan              c. Ungkapan                            d. Berita

 

15.

 

 

Hadits tersebut diatas sebagai contoh dari hadits …………..

a. Qauliyah                     b. Fi’liyah                    c. Taqririyah                            d. Qudsi

16.    Perkataan, perbuatan dan ………. Nabi disebut hadits.

a. Taqrir                          b. Qauli                       c. Sunah                                  d. Fi’li

 

17.

 

 

Hadits diatas termasuk hadits ………………

a. Qauli                           b. Fi’li                          c. Taqriri                                  d. Qudsi

18.    Hadits yang berkaitan dengan ucapan nabi disebut hadits ………….

a. Taqriri             b. Fi’li                                      c. Qudsi                                   d. Qauli

19.    Seluruh hadits pada masa Rasulullah berada dalam ………….

a. Hafalan para sahabat                                      c. Catatan para sahabat

b. Lembaran-lembaran para sahabat                   d. Hafalan dan catatan para sahabat

20.    Khalifah yang pertuntuk membukukan pertama kali secara resmi memerintahkan

membukukan hadits adalah …………

a. Umar bin Khattab                                          c. Umar bin Abdul Aziz

b. Utsman bin Affan                                          d. Harun Al-Rasyid

21.    Abu Bakar bin Muhammad Shihab Az-huhri tercatat sebagai ulama yang pertama kali …..

a. Membukukan hadits                                       c. Membaca hadits

b. Memerintahkan untuk membukukan hadits   d. Menyeleksi shahih tidaknya hadits

22.    Ulama yang telah mengadakan penelitian secara ilmiah tentang hadits shahih seperti …

a. Abu Daud                  b. Bukhari                   c. Ahmad                            d. Imam Malik

 

23.

 

 

Ungkapan diatas menunjukkan ………….

a. Defenisi hadits                                                           c. Defenisi sunah fi’liyah

b. Pengertian hadits qudsi                                              d. Pengertian kalamullah

24.    Berapa ayatkah surat Al-Lahab?

a. 2 ayat                          b. 3 ayat                      c. 4 ayat                                   d. 5 ayat

25.    Berapa ayatkah surat Al-kafirun?

a. 6 ayat                          b. 5 ayat                      c. 4 ayat                                   d. 3 ayat

26.    Berapa ayatkah surat Al-Bayyinah?

a. 5 ayat                          b. 6 ayat                      c. 7 ayat                                   d. 8 ayat

 

27.

a.                                                                                     c.

 

b.                                                                                    d.

 

28.    “Seorang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan” ….

Ungkapan tersebut diatas adalah ……………

a. Hadits nabi                                                     c. Nasehat nabi

b. Ayat Al-qur’an                                               d. Pendapat sahabat

29.    Kata istiqamah menurut bahasa artinya ………….

a. Tinggi             b. Lurus                                   c. Luas                                     d. Mendalam

30.    Tetap ingat (dzikir) kepada Allah yaitu dengan mengucapkan syukur atas segala

nikmatnya. Hal ini termasuk ………….

a. Istiqamah badan                                             c. Istiqamah jiwa

b. Istiqamah hati                                                            d. istiqamah lidah

 

 

31.    Ayat al-qur’an yang berkaitan dengan istiqamah adalah ………..

a. QS. Fushshilat : 30                                         c. QS. Ali Imran : 30

b. QS. Al-Maidah : 30                                       d. QS. Al-Baqarah : 30

 

32.

 

a.                                                b.                                             c.                                             d.

 

33.    Termasuk istiqamah adalah orang yang ………..

a. Tidak putus asa                                              c. Tidak mudah berubah

b. Tidak mudah goyah                                       d. Semua jawaban benar

34.    Bersikap teguh kepada sesuatu yang diyakini kebenarannya disebut ………….

a. tashdig                        b. Istiqlal                     c. Iqamah                                d. Istiqamah

 

35.

 

a.                                                b.                                             c.                                             d.

 

 

36.    Orang yang senantiasa takut kepada Allah dan tidak berputus asa, termasuk ……..

a. Istiqamah badan                                                         c. Istiqamah hati

b. Istiqamah jiwa                                                            d. Istiqamah hidup
37.    Tanggal berapakah al-qur’an mulai diturunkan ?

a. Tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 610 M

b. Tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 670 M

c. Tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 610 M

d. Tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 M

38.    Berapakah pembagian istiqamah ?

a. 4 macam                     b. 5 macam                              c. 6 macam                              d. 7 macam

 

39.

 

Sambungan ayat diatas adalah ……………

 1.                                                             c.

 

b.                                                                                    d.

 

 

40.    Apakah arti hadits taqririyah ?

a. Perbuatan nabi                                                            c. Ketetapan nabi

b. Ucapan nabi                                                               d. Perkataan dan perbuatan nabi

 

 

 

 

SOAL MTS – EVALUASI ULANG QUR-AN HADITS KELAS VIII SEMESTER GANJIL

                

                    

1.    Menurut bahasa al-qur’an artinya …………..

a. Membaca                                                    c. Kalamullah

b. Menulis                                                       d. Mempelajari

2.    Al-qur’an disampaikan dengan jalan mutawatir, mutawatir artinya …………

a. Diriwayatkanoleh orang-orang terpercaya    c. Diriwayatkan oleh orang banyak

b. Diriwayatkan oleh orang-orang yang cerdas  d. Diriwayatkan oleh sahabat nabi

3.    Yang tidak termasuk nama-nama Al-qur’an adalah …………

a. Al-furqan              b. Adz-dzikr                     c. Al-kitab              d. Al-karim

4.   SuratAl-alaq ayat 1-5 adalah ayat yang pertama diturunkan Allah, sedangkan yang

terakhir adalah …………

a. QS. Al-Maidah : 83                                                c. QS. Al-Maidah : 13

b. Qs. Al-Maidah : 3                                        d. QS. Al-Maidah : 33

5.    Al-qur’an pada masa Rasulullah dipelihara kemurniannya dengan ………….

a. Hafalam                                                     c. Hafalan dan bacaan

b. Hafalan dan tulisan                                     d. Tulisan

6.    Berikut ini adalah penulis-penulis wahyu pada masa Rasulullah, kecuali ………

a. Zaid bin Tsabit                                            c. Umar bin Abdul ‘Aziz

b. Ubay bin Ka’ab                                           d. Utsman bin Affan

7.    Pada masa khalifah Utsman bin Affan salah seorang penulis “mushhaf Al-Imam”

adalah ………….

a. Ali bin Abi Thalib                                        c. Sa’id bin Al-‘ash

b. Zaid bin “Amr                                             d. Ubay bin Ka’ab

8.    Diantara manfaat diturunkannya Al-qur’an dari segi aqidah dapat menjaga kemurnian …

a. Iman                    b. Islam                           c. Ihsan                           d. Ibadah

9.    Diantara maksud dan tujuan al-qur’an adalah untuk memimpin manusia ke jalan

keselamatan dan kebahagian sesuai dengan firman Allah …………….

a.SuratAl-Baqarah : 12                                   c.SuratAli Imran : 4

b.SuratAl Maidah : 16                                    d.Suratal-a’la : 3

 

10.   Martabat sesorang dapat dipertahankan apabila ia tetap dalam keadaan …………

a. Iman                                                          c. beramal shaleh

b. Berakhlak                                                   d. Iman dan beramal shaleh

11.   Kata yang bergaris bawah pada ayat dibawah ini artinya ………….

a. Orang-orang yang beruntung                        c. Orang-orang yang cerdas

b. Orang-orang yang membersihkan diri           d. Orang-orang yang berakhlak

12.   Nama lain dari Al-qur’an adalah                                          artinya ……………

a. Pembela               b. Pembeda                     c. Pemelihara                 d. Peringatan

13.   Hadits menurut bahasa artinya …………..

a. Ucapan nabi                                                         c. Tabi’at atau kebiasaan

b. Perbuatan nabi                                           d. Khabar

14.

 

Kata yang bergaris bawah mempunyai arti ………….

a. Ucapan                b. Persetujuan                 c. Ungkapan                    d. Berita

15.

 

 

Hadits tersebut diatas sebagai contoh dari hadits …………..

a. Qauliyah              b. Fi’liyah                        c. Taqririyah                    d. Qudsi

16.   Perkataan, perbuatan dan ………. Nabi disebut hadits.

a. Taqrir                  b. Qauli                           c. Sunah                          d. Fi’li

17.

 

 

Hadits diatas termasuk hadits ………………

a. Qauli                    b. Fi’li                                      c. Taqriri                         d. Qudsi

18.   Hadits yang berkaitan dengan ucapan nabi disebut hadits ………….

a. Taqriri                 b. Fi’li                                      c. Qudsi                          d. Qauli

19.   Seluruh hadits pada masa Rasulullah berada dalam ………….

a. Hafalan para sahabat                                  c. Catatan para sahabat

b. Lembaran-lembaran para sahabat                d. Hafalan dan catatan para sahabat

20.   Khalifah yang pertuntuk membukukan pertama kali secara resmi memerintahkan

membukukan hadits adalah …………

a. Umar bin Khattab                                        c. Umar bin Abdul Aziz

b. Utsman bin Affan                                        d. Harun Al-Rasyid

 

 

 

 

21.   Abu Bakar bin Muhammad Shihab Az-huhri tercatat sebagai ulama yang pertama kali …..

a. Membukukan hadits                                    c. Membaca hadits

b. Memerintahkan untuk membukukan hadits   d. Menyeleksi shahih tidaknya hadits

 

22.   Ulama yang telah mengadakan penelitian secara ilmiah tentang hadits shahih seperti …

a. Abu Daud             b. Bukhari                       c. Ahmad                       d. Imam Malik

23.

 

 

Ungkapan diatas menunjukkan ………….

a. Defenisi hadits                                            c. Defenisi sunah fi’liyah

b. Pengertian hadits qudsi                               d. pengertian kalamullah

24.

 

Maksud kata yang digaris bawah adalah …………..

a. Tali                      b. Agama                        c. islam                           d. Iman

25.   Inti ajaran yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 103 dan 105 adalah …….

a. Persatuan             b. Persaudaraan              c. Kekuatan                     d. Kebenaran

26.   “Dan janganlah kamu bercerai-berai”. Arti kata dari ……………

a.                                                                   c.

 

b.                                                                   d.

 

27.

 

 1. c.

 

b.                                                                   d

28.   “Seorang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan” ….

Ungkapan tersebut diatas adalah ……………

a. Hadits nabi                                                 c. Nasehat nabi

b. Ayat Al-qur’an                                            d. Pendapat sahabat

29.   Kata istiqamah menurut bahasa artinya ………….

a. Tinggi                  b. Lurus                           c. Luas                            d. Mendalam

30.   Tetap ingat (dzikir) kepada Allah yaitu dengan mengucapkan syukur atas segala

nikmatnya. Hal ini termasuk ………….

a. Istiqamah badan                                         c. Istiqamah jiwa

b. Istiqamah hati                                            d. istiqamah lidah

31.   Ayat al-qur’an yang berkaitan dengan istiqamah adalah ………..

a. QS. Fushshilat : 30                                                c. QS. Ali Imran : 30

b. QS. Al-Maidah : 30                                                d. QS. Al-Baqarah : 30

 

32.

 

a.                                      b.                                   c.                                    d.

 

33.   Termasuk istiqamah adalah orang yang ………..

a. Tidak putus asa                                                    c. Tidak mudah berubah

b. Tidak mudah goyah                                              d. Semua jawaban benar

34.   Bersikap teguh kepada sesuatu yang diyakini kebenarannya disebut ………….

a. tashdig                 b. Istiqlal                         c. Iqamah                        d. Istiqamah

35.

 

a.                            b.                                   c.                                    d.

36.   Orang yang senantiasa takut kepada Allah dan tidak berputus asa, termasuk ……..

a. Istiqamah badan                                         c. Istiqamah hati

b. Istiqamah jiwa                                           d. Istiqamah hidup
37.   Tanggal berapakah al-qur’an mulai diturunkan ?

a. Tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 610 M

b. Tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 670 M

c. Tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 610 M

d. Tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 M

38.   Berapakah pembagian istiqamah ?

a. 4 macam              b. 5 macam                     c. 6 macam                     d. 7 macam

39.

 

Sambungan ayat diatas adalah ……………

 1. c.

 

 1. d.

 

40.   Apakah arti hadits taqririyah ?

a. Perbuatan nabi                                           c. Ketetapan nabi

b. Ucapan nabi                                                         d. Perkataan dan perbuatan nabi

 

SOAL MTS – EVALUASI ULANG QUR-AN HADITS KELAS VIII SEMESTER GANJIL

1.      Membunyikan dengan suara yang berlebih keluar dari makhraj huruf merupakan

pengertian dari …………

a. Mad                                                    c. Qalqalah

b. Tajwid                                                d. Makhraj huruf

 

2.      Ahmad mengelompokkan huruf-huruf qalqalah, yaitu ………….

a.                                    b.                                 c.                                 d.

 

3.      Contoh qalqalah kubra terdapat pada kata …………..

a.                                                            c.

 

b.                                                            d.

 

4.      Contoh qalqalah sugra terdapat pada kata …………….

a.                                                            c.

 

b.                                                            d.

 

5.      Salah seorang qari’ menghentikan bacaannya pada                   ketika membaca

Ini disebut ……………..

 

 

 1. c.

 

 

 1. d.

 

6.      Menurut bahasa, waqaf artinya ……………..

a. Langsung                    b. Berhenti                  c. Mengulang              d. Berubah

 

7.      Kata ‘iwajan (                            ) bila diwaqafkan maka dibaca …………..

 

a.                                    b.                                 c.                                 d.

 

 

8.      Yang dimaksud waqaf ikhtiyari ialah waqaf yang disengaja tanpa adanya suatu

sebab apapun. Waqaf ini seperti di akhir ……………

a. Kalimat                       b. Surah                       c. Ayat                                    d. Juz

 

9.      Waqaf lazim (                                         ) diberi tanda huruf ……………..

 

a.                                    b.                                 c.                                 d.

 

 

10.    Pada waqaf jaiz (                                               ) kita boleh berhenti, boleh tidak.

 

Pada waqaf ini diberi tanda huruf ……………

a.                                    b.                                 c.                                 d.

 

11.    Hukum membaca huruf  “ra” (         ) ada …….macam.

a. 2                                 b. 3                              c. 4                              d. 5

 

12.    Contoh  “ra tafkhim” terdapat pada kata ……………..

a.                                                            c.

 

b.                                                            d.

 

13.    Ra tarqiq adalah huruf ra yang dibaca …………

a. Tebal                           b. Tipis                        c. Jelas                         d. Samar

 

14.    Contoh “ra tarqiq” terdapat pada kata ………..

 

a.                                                            c.

 

 

b.                                                            d.

 

15.    Dalam mengucapkan huruf  “ra“ boleh tebal dan boleh juga tipis. Oleh karena itu,

disebut …………

a. Tafkhim                                              c. Jawahul wajhain

b. Tebal                                                  d. Wajhain

 

16.    Apabila lam (           ) dalam lafal Allah didahului oleh harakat fathah atau

dhammah, maka harus dibaca ………….

a. Tipis                            b. Tebal                       c. Samar-samar            d. Dengung

 

17.    Usman ketika membaca                                      ia baca dengan jelas tanpa dengung,

karena hukum bacaannya……………

a. Izhar                           b. Idgam                      c. Iqlab                                    d. Ikhfa’

 

18.                                                                   didalamnya terdapat hukum …………

 

a. Izhar                           b. Idgam                      c. Iqlab                                    d. Ikhfa’

 

19.    Yang termasuk idgam bila gunnah adalah ………

a.                                    b.                                 c.                                 d.

 

20.    Huruf ikhfa’ berjumlah ………..

a. 2                                 b. 4                              c. 6                              d. 15

21.    Yang mengandung bacaan iqlab adalah ……………

a.                                                            c.

 

 

b.                                                            d.

 

22.    Apabila nun mati (         ) atau tanwin (             ) bertemu dengan salah satu huruf

atau         disebut …………..

a. Idgam                                                 c. Ikhfa’

b. Idgam bi gunnah                                d. Idgam bila gunnah

 

23.    Kalimat                                      mengandung ……………..

a. Izhar                           b. Iqlab                        c. Ikhfa’                      d. Idgam

 

24.    Huruf mim mati bertemu dengan huruf  ba (        ) disebut ………….

a. Izhar syafawi                                      c. Idgam mutamasilain

b. ikhfa’ syafawi                                                d. Izhar

 

25.    Huruf ikhfa’ syafawi ada………….

a. 1                                 b. 6                              c. 26                            d. 15

 

26.    Yang dimaksud                                                  dalam surah quraisy adalah ………..

 

a. Rumah nabi                                        c. Masjidil Haram

b. Ka’bah                                               d. Masjid Nabawi

 

27.    “Bukan Ka’bah yang mesti disembah, melainkan Tuhan yang empunya rumah

itulah yang harus disembah” isi dari ………………..

a. QS. Al-Fil                                           c. QS. Al-Ma’un

b. QS. Quraisy                                       d. QS. Al-Insyirah

 

28.    Arti kata yang bergaris bawah pada ayat berikut adalah ……………

 

 

a. Dari kelaparan                                    c. Dari musin panas

b. Dari ketakutan                                   d. Dari musin dingin

 

29.    Kata yang mempunyai arti kesulitan adalah …………

a.                                    b.                                 c.                                 d.

 

 

30.

 

a.                                    b.                                 c.                                 d.

 

31.    Surah Al-insyirah yang menyatakan bahwa “setelah kesulitan ada kemudahan” ialah

a. Ayat 5                                    b. Ayat 6                     c. Ayat 5 dan 6           d. Ayat 7

 

32.    “Dan kami tinggikan bagi sebutan (nama)mu” QS Al-Insyirah : 4, yang dimaksud

“nama” disini adalah ……….

a. Orang-orang yang beriman                 c. Orang-orang yang bertaqwa

b. Orang-orang Islam                             d. Nabi Muhammad SAW

 

33.    Kata yang bergaris bawah pada                                                             artinya ………

 

a. Kamu telah selesai                              c. Maka apabila kamu telah selesai

b. Kerjakanlah                                        d. kerjakanlah dengan sungguh-sungguh

 

34.    Al-Qur’an surah Al-Insyirah ini mengisyaratkan adanya tuntunan untuk ………..

a. Berdoa                                                c. Bersyukur

b. Berdakwah                                         d. Bertaqwa

 

35.    Arti kata                         yang terdapat dalam surat Al-Kausar adalah ………….

a. Membeci kamu                                   c. Dirikanlah

b. Terputus                                             d. Berqurbanlah

 

 

 

 

 

ESSAY

 

 

1.      Apakah pengertian izhar dan tuliskan hurufnya !

2.      Tuliskan pembagian qolqolah dan artinya !

3.      Tulislah pengertian ikhfa dan hurufnya !

4.      Tulislah 2 contoh iklab !

5.      Tulislah 2 contoh idgham !

 

 

 

SOAL MTS – EVALUASI ULANG QUR-AN HADITS KELAS VIII SEMESTER GENAP

 

1.      Kata istiqomah menurut bahasa berarti …………..

a. Tinggi                         b. Luas                                                c. Lurus                       d. Mendalam

2.      Tetap ingat (dzikir) kepada Allah yaitu dengan mengucapkan syukur atas segala nikmatnya. Hal

ini termasuk …………

a. Istiqomah badan                                             c. Istiqomah hati

b. Istiqomah jiwa                                               d. Istiqomah lidah

3.      Termasuk istiqomah adalah orang yang …………….

a. Tidak berputus asa                                         c. Tidak mudah berubah

b. Tidak mudah goyah                                       d. Semua jawaban benar

4.      Bersikap teguh kepada sesuatu yang diyakini kebenarannya disebut ……….

a. Tashdiq                       b. Istiqlal                                 c. Iqamah                    d. Istiqamah

5.      Orang yang senantiasa takut kepada Allah dan tidak berputus asa, termasuk …………….

a. Istiqomah badan                                             c. Istiqomah hati

b. Istiqomah jiwa                                               d. Istiqomah hidup

6.      Idgham mutamatsilain ialah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ………….

a.                                    b.                                             c.                                 d.

7.      Hukum membaca huruf  “ra”  (      ) ada ……. Macam.

a. 2                                 b. 3                                          c. 4                              d. 5

8.      Yang termasuk contoh “ra tafhim” adalah ………..

a.                                    b.                                             c.                                 d.

 

9.      Ra tarqiq adalah huruf ra yang dibaca …………….

a. Tebal                           b. Tipis                                    c. Jelas                         d. Samar

10.    Yang termasuk contoh ra tarqiq adalah ……………

a.                                                b.                                             c.                                 d.

 

11.    Apabila lam (        ) adalah lafal Allah didahului oleh harakat fathah atau dhammah, maka harus

dibaca ……………

a. Tipis                            b. Tebal                                   c. Samar-samar            d. Dengung

12.    Yang tidak termasuk contoh “nun syidalah” adalah ………….

 1. c.

 

 1. d.

 

 

 

13.    Arti kata                                     adalah …………..

 

a. Langkah-langkah                                            c. Mengikuti

b. Ucapan-ucapan                                              d. Menyuruh mengerjakan

14.    Setan selalu mengajak manusia untuk melakukan perbuatan yang …………

a. Keji dan mungkar                                           c. Disenangi manusia

b. Menimbulkan kenikmatan                              d. Menguntungkan manusia di dunia

15.    Sebagai seorang muslim, hendaknya dapat menutupi …………sesamanya.

a. Kebutuhan jasmani                                         c. Kebutuhan jasmani dan rohani

b. Kebutuhan rohani                                          d. Aib dan keburukan

16.    Padahal yang besar diberikan kepada orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah untuk

meninggikan ……..

a. Derajat manusia                                              c. derajat suatu bangsa

b. kalimatul haq                                                  d. Hak asasi manusia

17.    Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah lalu menyebut-nyebut pemberiannya itu, bisa

menimbulkan ………

a. Takabur                      b. Khusyu’                              c. Riyadhah                 d. Riya

18.    Mad menurut bahasa artinya …………

a. Pendek                       b. Dengung                             c. Lama                       d. Panjang

19.    Huruf-huruf mad ada ………….

a. 1                                 b. 2                                          c. 3                              d. 4

20.    Yang termasuk contoh mad lazim mutsaqqal harfi

 

adalah ………….

 1. c.

 

 

 1. d.

 

21.    Menurut bahasa waqaf adalah ……………

a. Langsung                    b. Berhenti                              c. Mengulang              d. Berubah

22.    Kata ‘iwajan (                   ) bila diwaqafkan, maka dibaca ……………

 

a.                                    b.                                             c.                                 d.

 

23.    Yang di bolehkan dalam Islam mencintai dan membenci seseorang karena ……………

a. Allah                                                               c. Kecintaannya

b. Kepribadiannya                                              d. Kebaikanya

24.                               Artinya …………….

 

a. Anaknya                                                         c. Orang tuanya

b. Manusia semuanya                                         d. Nenek moyangnya

25.    Menurut hadits nabi yang diriwayatkan At-Turmudzi di katakana cintailah orang yang kamu cintai

itu ………….

a. Sesukamu                   b. Semuanya                            c. Sepenuhnya             d. Sekedarnya

26.    Yang dimaksud mencintai Rasulullah adalah ……………

a. Mencintai secara fisik                         c. Mencintai ajaran-ajarannya

b. Mencintai secara rohani                                 d. Mencintai jasmani dan rohani

27.    Ikhfa syafawi adalah ……………..

a. Apabila mim mati bertemu dengan huruf ba (        )

b. Apabila mim mati bertemu dengan huruf mim (             )

c. Apabila mim mati bertemu dengan selain huruf bad an mim

d. Apabila mim mati bertemu dengan huruf bad an mim

 

28.                                                                   Kata yang bergaris bawah adalah contoh dari ……….

 

 

a. Idgham mutamatsilain                                    c. Ikhfa syafawi

b. Izhar syafawi                                                 d. Iklab

 

 

29.                                                       Kata yang bergaris bawah adalah contoh dari …………

 

 

a. Izhar syafawi                                                  c. Ikhfa syafawi

b. Iklab                                                               d. Ikhfa

30.    Apakah contoh izhar syafawi ?

 

 1. c.

 

 

 1. d.

 

31.                                                       Kata yang bergaris bawah adalah contoh dari …………

 

a. Idgham mutamatsilain                                    c. Idgham mutakaribain

b. Idgham mutajanisain                                      d. Izhar syafawi

32.    Apakah contoh idgham mutakaribain ?

 

 1. c.

 

 1. d.

 

33.                               ini adalah contoh bacaan yang dibaca ………….

 

a. Tebal                                                               c. Tipis

b. Boleh tebal boleh tipis                                   d. Tarkik

34.    Berapakah pembagian mad far’I ?

a. 11 macam                   b. 13 macam                            c. 12 macam                d. 14macam

35.    Apakah arti munfashil ?

a. Terpisah                      b. Bersambung                        c. Ganti                       d. Pendek

36.    Apakah arti badal ?

a. Pembeda                     b. Ganti                                   c. Lembut                    d. Baru

37.    Apakah contoh mad ‘iwadh ?

 

 1. c.

 

 

 1. d.

 

38.                               ini termasuk contoh mad ………….

a. Lazim mukhaffaf harfi                                   c. Lazim mutsaqqal kalimi

b. Lazim mutsaqqal harfi                                   d. Lazim mukhaffaf kalimi

 

39.                                                                   ini adalah contoh dari mad …………

 

a. Lazim mukhaffaf kalimi                                 c. Lazim mutsaqqal kalimi

b. Lazim mukhaffaf harfi                                   d. Lazim mukhaffaf kalimi

40.    Berapakah panjang bacaan 3 alif ?

a. 2 harakat                     b. 4 harakat                             c. 6 harakat                  d. 8 harakat

 

 

SOAL MTS – EVALUASI ULANG QUR-AN HADITS KELAS VIII SEMESTER GENAP

1.      Usman ketika membaca                                     ia baca dengan jelas tanpa dengung. Karena

hukum bacaannya ……….

a. Idzhar             b. Idgham                                c. Iqlab                                    d. Ihkfa

 

 

2.                                                                                 didalamnya terdapat hukum …………………

 

a. Idzhar             b. Idgham                                c. Iqlab                                    d. ikhfa

3.      Yang termasuk huruf idgham bila ghunnah adalah ………….

 

a.                                    b.                                             c.                                             d.

 

4.      Huruf ikhfa berjumlah ………….

a. 4                                 b. 6                                          c. 15                                        d. 2

5.      Yang hukumnya iqlab adalah …………….

 

a.                                                                                    c.

 

 

b.                                                                                    d.

 

6.      Jumlah huruf iqlab ada ………….

a. 1                                 b. 2                                          c. 4                                          d. 6

7.      Apabila nun (      ) mati atau tanwin (      ) bertemu dengan salah satu huruf       atau              disebut……..

a. Idgham                                                                       c. Ikhfa

b. Idgham bighunnah                                                     d. Idgham bila ghunnah

8.      Samar adalah arti dari ………..

a. Idzhar                                                             c. Idgham bighunnah

b. Ikhfa                                                                          d. Idgham bila ghunnah

9.      Kalimat                                      mengandung …………

 

a. Idzhar                         b. Iqlab                                    c. Ikhfa                                    d. Idgham

10.    Yang termasuk huruf iqlab adalah …………..

 

a.                                    b.                                             c.                                             d.

 

 

11. Apakah arti waqaf?

a. Panjang                          b. Berhenti                              c. Berdengung                         d. Jelas

12. Berapakah pembagian waqaf?

a. 3                                                b. 2                                          c. 4                                          d. 5

13. Apakah arti waqaf ihtiyari?

a. Pilihan                                                                           c. Harus berhenti

b. Terpaksa                                                                        d. Todak boleh berhenti

14. Apakah arti qolqolah sugro (kecil)?

a. Huruf qolqolah yang mati terdapat ditengah-tengah kata

b. Huruf qolqolah yang mati terdapat di akhir kata

c. Huruf qolqolah yang mati terdapat di akhir kalimat

d. Huruf qolqolah yang hidup terdapat ditengah-tengah kata

15. Apakah arti tanda waqaf mim (     )

a. Boleh berhenti, boleh tidak                                           c. Disambung lebih baik

b. Tidak boleh berhenti                                                     d. Harus berhenti

16. “Boleh berhenti, boleh tidak, tapi diutamakan berhenti”, tanda waqafnya adalah……….

 

a.                                       b.                                             c.                                             d.

 

17. Apakah arti tarqiq?

a. Panjang                          b. Berhenti                              c. Tebal                                    d. Tipis

18. Apakah contoh Ro (        ) tafkhim?

 

a.                                       b.                                             c.                                             d.

 

19. Berapa macamkah cara membaca Ro (        ) tafkhim?

a. 2                                                b. 3                                          c. 4                                          d. 5

20. Apabila mim mati (        ) bertemu dengan huruf mim (        ) maka bacaannya adalah……….

a. Ikhfa syafawi                                                                c. Idgham mutamsilain

b. Izhar syafawi                                                                d. Iklab

21. Apakah arti izhar syafawi?

a. Apabila mim mati bertemu dengan huruf  ba (          )

b. Apabila mim mati bertemu dengan huruf mim (         )

c. Apabila mim mati bertemu dengan huruf mim (         ) dan ba (           )

d. Apabila mim mati bertemu dengan huruf selain huruf mim dan ba

 

22.                                                       contoh apakah ayat ini?

a. Izhar syafawi                                                                 c. Idgham mutamasilain

b. Idgham syafawi                                                                        d. Ikhfa syafawi

 

23.                                                       contoh idgham apakah ayat ini?

 

a. Idgham mutajanisain                                                     c. Idgham mutamasilain

b. Idgham mutaqaribain                                                    d. Idgham syafawi

24. “Apabila ada huruf yang hampir bersamaan bertemu, dan huruf yang pertama mati sedangkan huruf

yang kedua hidup” maka disebut………….

a. Idgham mutaqaribain                                                    c. Idgham mutamasilain

b. Idgham mutajanisain                                                     d. Idgham syafawi

 

25.                                                                   Contoh idgham apakah ayat ini?

a. Idgham mutaqaribain                                                    c. Idgham mutamasilain

b. Idgham mutajanisain                                                     d. Idgham syafawi

26.    Apakah arti idzhar ?

a. Bacaan yang berdengung                                     c. Bacaan yang berubah kepada bunyi mim

b. Bacaan yang jelas/terang                                      d. Bacaan yang samar-samar

27.    Yang termasuk huruf ikhfa adalah ………….

a.                                    b.                                             c.                                             d.

 

28.    Yang termasuk huruf idzhar adalah …………….

a.                                    b.                                             c.                                             d.

 

29.    Apakah contoh ikhfa ?

a.                                                                                    c.

 

b.                                                                                    d

 

30.    Apakah contoh idgham bila ghunnah ?

 

a.                                                                                    c.

 

b.                                                                                    d.

 

31.    Apakah arti Al-humazah?

a. Bermegah-megah                                                       c. Laron yang beterbangan

b. Pengupat                                                                    d. Hari akhirat

32.    Berapa ayatkah surat Al-Takasur?

a. 6                                 b. 7                                          c. 8                              d. 9

 

33.                                                                                           Sambungan ayat ini adalah…………

 

a.                                                                                                c.

 

 

b.                                                                                    d.

34.    Berapa ayatkah surat Al-Bayyinah?

a. 6                                 b. 7                                          c. 8                              d. 9

 

35.                                                                                           terdapat dalam surat apakah ayat ini?

 

a. Al-Bayyinah               b. Al-Humazah                        c. Al-Lahab                 d. At-Takasur

 

36.                                                       ayat ini adalah contoh ……………..

a. Ikhfa                           b. Iqlab                                    c. Izhar                                    d. idgham bighunnah

 

37.                                                     ayat ini adalah contoh …………….

a. Idgham bila ghunnah                                     c. Iqlab

b. Idgham bighunnah                                                     d. Izhar

 

38.                                                       ayat ini adalah contoh ………………..

a. Ikhfa                                                                           c. Idghma bila ghunnah

b. Izhar                                                                           d. Idgham bighunnah

 

39.                                                       ayat ini adalah contoh ……………

a. Iqlab                           b. Ikhfa                                   c. Izhar                                    d. Izhar

 

40.                                                       Ayat ini adalah contoh …………..

a. Ikhfa                           b. Izhar                                    c. Iqlab                                    d. Idgham

 

 

SOAL MTS – EVALUASI ULANG QUR-AN HADITS KELAS IX SEMESTER GANJIL

                

                    

1.    Surat Al-Mujadilah ayat 11 berkaitan erat dengan masalah ………….

a. Etika dalam suatu majelis                                     c. Sosial

b. Kemasyarakatan                                         d. Hukum Allah

2.    Kata                                  yang terdapat pada ayat 11 surat Al Mujadillah adalah ….

a. Maka duduklah                                            c. Maka lapangkanlah

b. Maka hormatilah                                         d. Maka pergilah

3.

 

 1. c.

 

 1. d.

 

4.    Orang yang akan diangkat derajatnya oleh allah berdasarkansuratAl-Mujadilah ayat 11

adalah …………

a. Orang yang beriman                                    c. Orang yang beriman dan berilmu

b. Orang yang berilmu                                     d. Orang yang berilmu dan beribadah

5.

 

 1. c.

 

 1. d.

 

6.    Arti kata                            pada hadits dibawah ini ……….

 

 

Adalah …….

 

 

a. Lapangkanlah                                              c. Berdirilah

b. Penhormatan                                              d. Akan meninggikan

7.    Terhadap orang yang baru dating disuatu majelis, hendaknya diberi ………..

a. Kelapangan tempat                                     c. Keistimewaan

b. Penghormatan                                            d. pengertian

8.

 

Kata yang bergaris bawah pada hadits diatas ini berarti ………..

a. Janganlah seseorang menyuruh pulang

b. Janganlah seseorang menyuruh berdiri

c. Janganlah seseorang menyuruh pergi

d. Janganlah seseorang menyuruh duduk

9.    Sebab turunnya ayat 11 surat Al-Mujadilah berkenaan dengan peristiwa di ……

a. Bukit Shafa           b. Shuffah                        c. Arafah                         d. Mina

10.   Kata                                  pada ayat dibawah ini artinya adalah …………..

 

 

a. Langkah-langkah                                         c. Makanlah

b. Yang nyata                                                 d. Mengikuti

11.   Kata yang mempunyai arti “baik” pada ayat

Ialah ….

 

a.                            b.                                   c.                                    d.

 

12.   Surat Al-Baqarah ayat 168 mengandung anjuran Allah agar memilih ……………..

a. Pekerjaan yang halal dan baik            c. Memilih tempat tinggal yang baik

b. Makanan yang halal dan baik              d. Memilih pengetahuan yang bermanfaat

13.  …………menjadi prinsip dasar dalam menentukan makanan.

a.                            b.                                   c.                                    d.

 

14.

 

a.                            b.                                   c.                                    d.

 

15.   Yang dimaksud                            pada surat Al-A’raf ayat 31 adalah ………….

a. Nabi Adam                                                  c. Semua makhluk Allah

b. Anak manusia                                             d. Manusia

16.   Surat Al-A’raf ayat 31 mengandung himbauan Allah agar …………

a. Mengenakan kain bila hendak beribadah

b. Menghias diri pada setiap kesempatan beribadah

c. Mengenakan baju ihram bila hendak thawaf

d. Mengenakan pakaian warna putih bila hendak sholat

 

 

 

17.   Surat Al-A’raf ayat 31 turun karena angin menghilangkan kebiasaan orang Jahiliyah saat

berthawaf dalam keadaan ………

a. Tidak bersuci                                              c. Tidak memakai wangian

b. Tidak berpakaian                                        d. Tidak berpakaian yang pantas

18.   Seseorang tidak dikatakan melampui batas selagi tidak melanggar garis batas …………

a. Alami dan ekonomis                                   c. Ekonomis dan syara’

b. Ekonomis dan iman                                    d. Alami, ekonomis dan syara’

19.

a.                            b.                                   c.                                    d.

 

20.   Arti kata

 

a. Tuntutlah             b. Tekunilah                    c. Bersegeralah                d. Raihlah

 

21.

 

 

Kata yang mempunyai arti “sayap-sayap mereka” yang terdapat pada potongan hadits

diatas adalah ………….

 

a.                            b.                                   c.                                    d.

 

22.   “Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimat”. Demikian menurut …………

a. Al-qur’an              b. Hadits                         c. Para ulama                  d. Ilmuan

 

23.

 

 

a.                            b.                                   c.                                    d.

 

24.   Seharusnya sikap seorang muslim terhadap ilmu pengetahuan adalah ……….

a. Pengetahuan agama lebih diutamakan

b. Pengetahuan umum lebih diutamakan

c. Pengettahuan agama dan umum hendaknya seimbang

d. Tergantung kebutuhan

25.   Maksud hadits

a. Wajib menuntut ilmu                                  c. Menuntut ilmu sepanjang hayat

b. Dimanapun adanya, ilmu harus dicari          d. Tuntutlah ilmu sejal lahir

26.   Menuntut ilmu akan memudahkan jalan ke ……….

a. Surga                                                                   c. Kebahagiaan

b. Jenjang karir                                              d. Kebenaran

27.   Yang tidak termasuk pendidikan formal di Indonesia adalah ………….

a. Ibtidaiyah/SD                                              c. Majlis ta’lim

b. Tsanawiyah/SMP                                         d. Akademi/perguruan tinggi

 

 

 

28.

 

a.                            b.                                   c.                                    d.

29.   Allah mencabut ilmunya dengan ………..

a. Menghilangkan ilmu dari muka bumi

b. Membuat orang enggan mempelajarinya

c. Membuat para ulama enggan mempelajarinya

d. Wafatnya para ulama

30.   Kata yang mempunyai arti “mencabut” pada hadits dibawah ini adalah ………….

 

a.                            b.                                   c.                                    d.

31.   Nabi Muhammad mengibaratkan seorang ulama dengan seorang abid bagaikan ……..

a. Bulan dengan matahari                                c. Matahari dengan bintang

c. Bulan dengan bintang                                  d. Langit dengan bumi

32.   Pendidikan budi pekerti / akhlak lebih dari sekolah satu sha’, demikian menurut ……

a. Al-qur’an                                                    c. Fatwa ulama

b. Hadits nabi                                                 d. Kesepakatan para ulama

33.

 

a.                                      b.                                   c.                                    d.

 

34.

 

a.                                      b.                                   c.                                    d.

 

35.   Timbangan yang paling berat pada saat yaumul hisab adalah ……..

a. Su’ul khuluq                                                         c. Banyak ibadah

b. Baik budi pekerti                                         d. Banyak sedekah

 

36.                                                               sambungan ayat ini adalah ………

 

 1. c.

 

 1. d.

 

37.   Apakah arti ayat ini ?

a. Makanan yang halal terdapat dibumi

b. Makanan yang halal lagi baik

c. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syetan

d. Sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata

 

 

 

 

 

 

 

38.                                                                                  sambungan hadits ini adalah ….

 

a.                                                                   c.

 

 1. d.

 

39.   Apakah arti dari kata

a. Bulan                             b. Bintang                       c. Matahari                      d. Planet

 

40.                                            sambungan hadits ini adalah ……………

a.                                                                   c.

 

 1. d.

 

 

SOAL MTS – EVALUASI ULANG QUR-AN HADITS KELAS IX SEMESTER GANJIL

1.      Pada ayat                                                           terdapat pada hukum mad ……………

 

a. Silah                                                   c. Iwad

b. Arid lissukun                                      d. Tabi’i

 

 

2.      Huruf ha pada kata                                dibaca ………….

 

a. Pendek                                               c. Panjang 2 alif

b. Panjang 1 alif                                     d. Panjang 3 alif

 

3.      Yang termasuk mad lazim mukhaffah kilmi adalah …………..

 

a.                                                            c.

 

b.                                                            d.

 

 

4.                                                         hukum bacaannya disebut ………..

 

a. Mad lazim mukhaffah kilmi               c. Mad lazim musaqqal kilmi

b. Mad silah                                           d. Mad farq

 

 

5.      Yang termasuk contoh mad farq ialah ………….

 

a.                                                            c.

 

b.                                                            d.

 

 

6.      Yang termasuk contoh mad silah …………

 

a.                                                            c.

 

 

b.                                                            d.

 

 

7.      Al-Qariah artinya ………

a. Hari kiamat                                         c. Api yang sangat panas

b. Hari pertimbangan                             d. Hari pembalasan

 

8.      Kata yang mempunyai makna api yang sangat panas adalah …………..

 

a.                                                            c.

 

 

b.                                                            d.

 

 

9.      Surah Al-Qariah menggambarkan kejadian pada waktu terjadinya …………….

a. Huru-hara                                           c. Gunung-gunung berhamburan

b. Bencana alam                                     d. Kiamat

 

10.    Orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka ia akan dapat mendapat

kepuasan, ini tercermin dalam surah Al-Qariah ayat …………….

a. 6                                 b. 6 dan 7                    c. 7                              d. 8 dan 9

 

11.    Pada hari kiamat manusia bagaikan laron yang bertebaran, terlukis dalam surah Al-

Qariah ayat ……………

a. 3                                 b. 4                              c. 5                              d. 6

 

12.    Kata yang mempunyai arti “dihambur-hamburkan” ialah …………….

 

a.                                                            c.

 

 

b.                                                            d.

 

 

13.

 

 

a.                                    b.                                 c.                                 d.

 

 

14.    Terdapat kesamaan antara surah Az-Zalzalah dengan surah Al-Qariah, yaitu

keduanya menceritakan tentang …………….

a. Hari pembalasan                                 c. Hari akhirat

b. Hari kiamat                                        d. Hari perhitungan

 

15.    Surah Az-Zalzalah terdiri dari 8 ayat, dan turun di Madinah. Oleh karena itu,

disebut ………….

a. Surah Makkiyah                                 c. Surah juz amma

b. Surah Madaniyah                               d. Surah pendek

 

16.    Setelah bumi hancur total, maka lahirlah alam baru yang disebut ……….

a. Alam mahsyar                                    c. Alam akhirat

b. Alam barzah                                       d. Alam syahadah

 

17.    Berapa ayatkah surat Al-Qariah ?

a. 9 ayat                          b. 10 ayat                    c. 11 ayat                     d. 12 ayat

 

18.    Berapa ayatkah surat Az-Zalzalah ?

a. 12 ayat                        b. 11 ayat                    c. 10 ayat                     d. 8 ayat

 

 

19.    Apakah arti dari kata

a. Gunung-gunung                                 c. Timbangan (kebaikan)nya

b. Kapas                                                 d. Api yang panas

 

20.    Arti kata

 

a. Api yang panas                                   c. Timbangan

b. Kiamat                                               d. Hari perhitungan

 

21.    Apakah arti kata

 

a. Gunung yang berhamburan                c. Api yang sangat panas

b. Laron yang beterbangan                    d. Kehidupan yang senang

 

22.    Apakah arti kata

 

a. Manusia keluar dari kuburnya            c. Manusia bertanya

b. Manusia berkelompok-kelompok       d. Bumi bergoncang

 

 

23.    Sambunglah ayat ini

 

a.                                                                        c.

 

b.                                                            d.

 

 

24.    Sambunglah ayat ini

 

a.                                                                        c.

 

b.                                                            d.

 

25.    Sambunglah ayat ini

 

a.                                                                        c.

 

b.                                                            d.

 

26.    Sambunglah ayat ini

 

a.                                                                        c.

 

b.                                                            d.

 

27.    Sambunglah ayat ini

 

a.                                                                        c.

 

b.                                                            d.

 

28.    Sambunglah ayat ini

 

a.                                                                        c.

 

b.                                                            d.

 

29.    Sambunglah ayat ini

 

a.                                                                        c.

 

b.                                                            d.

 

30.    Sambunglah ayat ini

 

a.                                                                        c.

 

b.                                                            d.

 

31.    Sambunglah ayat ini

 

a.                                                                        c.

 

b.                                                            d.

 

32.    Sambunglah ayat ini

 

a.                                                                        c.

 

b.                                                            d.

 

33.    Sambunglah ayat ini

 

a.                                                                        c.

 

b.                                                            d.

 

34.    Sambunglah ayat ini

 

a.                                                                        c.

 

b.                                                            d.

 

35.    Sambunglah ayat ini

 

a.                                                                        c.

 

b.                                                            d.

 

ESSAY

 

 

1.      Tulislah surat Al-Qariah ayat 1-5 !

2.      Tulislah surat Al-Zalzalah ayat 1-5 !

 

3.      Sambunglah ayat ini

 

4.      Apakah arti ayat ini

 

5.      Apakah arti ayat ini

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: