soalmtsku

SOAL MTS – EVALUASI ULANG AQIDAH AKHLAK SEMESTER III KELAS VIII


1. Dalil disamping merupakn dalil naqli
tentang sifat Allah yang terdapat dalam surat ………………
a. Al-Baqarah : 284 c. Al-Baqarah : 286
b. Al-Baqarah : 285 d. Al-Baqarah : 287
2. Ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat jaiz Allah ialah …………….
a. Rajin mengerjakan ibadah seperti sholat lima waktu, puasa
b. Ikhlas dalam beramal tetapi ingin dipuji orang lain
c. Tidak mensyukuri nikmat Allah
d. Selalu memberi tetatpi tidak ikhlas
3. Kata inovatif berasal dari bahasa Inggris yaitu …………….
a. Innovate b. Inovatif c. Innovator d. Inovative
4. Memperkenalkan sesuatu yang baru disebut dengan ……………..
a. Inovatif b. Kreatif c. Kooperatif d. Produktif
5. Dalam kehidupan ini banyak ciptaan Allah yang telah ditemukan oleh manusia sebagai
Inovatifnya. Diantara contoh-contohnya yaitu …………….
a. Penemuan listrik oleh Thomas Alva Edison
b. Penemuan rumah sakit oleh Ibnu Sina
c. Penemuan ilmu fisika
d. Penemuan ilmu olah raga
6. Memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru disebut
dengan …………….
a. Kooperatif b. Kreatif c. Kompetitif d. Pasif
7. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad ialah ………………
a. Al-alaq : 1-4 b. Al-alaq : 1-5 c. Al-alaq : 1-6 d. Al-alaq : 1-7

8. arti ayat disamping ialah ……………

a. Menuntut ilmu diwajibkan bagi semua orang islam laki-laki
b. Tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat
c. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina
d. Tuntutlah ilmu walaupun keliang lahat
9. Tekad yang tinggi artinya ialah ……………
a. Mencapai ilmu yang tinggi c. Meraih yang tinggi
b. Semangat yang tinggi d. Menuntut ilmu setinggi mungkin
10. Dibawah ini merupakan ciri-ciri orang yang memiliki tekad yang tinggi, kecuali …………..
a. Rajin belajar dan bekerja
b. cepat putus asa dan menghargai pendapat orang lain
c. Suka bersaing untuk hal-hal yang positif
d. Tidak mengenal putus asa
11. “Sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu”. Firman Allah surat ….
a. Al Mujadilah : 11 c. Al Mujadilah : 7
b. Al Mujadilah : 10 d. Al Mujadilah : 8
12. Hayat artinya ialah ……………
a. Melihat b. Mendengar c. Hidup d. Mengetahui
13. artinya ialah …………..
a. Sesungguhnya Allah maha berkuasa
b. Allah menghendaki segala yang ia kuasai
c. Maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki
d. Maha berkehendak apa yang dia kuasa
14. artinya ialah ………………
a. Bodoh b. Mati c. Terpaksa d. Lemah
15. artinya ialah …………..
a. Hidup b. Bodoh c. Mati d. Lemah
16. Arti dari ialah ………….
a. Hidup c. Mati
b. Mendengar d. Maha mendengar
17. Qaadiran artinya ……………
a. Berkehendak c. Melihat
b. Mendengar d. Maha kuasa
18. artinya ialah …………

a. Tuntutlah ilmu walaupun keliang lahat
b. Tuntutlah ilmu mulai dari buaian sampai keliang lahat
c. Tuntutlah ilmu demi cita-cita yang tinggi
d. Tuntutlah ilmu walaupun kenegri Cina

19. pada kemampuan diri sendiri merupakan arti dari …………….
a. Tekad yang tinggi c. Semangat yang tinggi
b. Kooperatif d. Percaya diri
20. Ciri-ciri orang yang memiliki perilaku kompetitif ialah ……………
a. Ikhlas dalam beramal c. Tidak terbuka terhadap siapapun
b. Bersaing dengan kekerasan d. Jujur dalam perkataan dan perbuatan
21. Competitive artinya ialah …………..
a. Yang bersaing c. Dengan persaingan
b. Persaingan d. Tanpa persaingan
22. Cermat dan teliti mempunyai pengertian yang sama yaitu …………
a. Seksama atau berhati-hati c. Berhati-hati dan pandai
b. Seksama atau ceria d. Seksama atau pandai
23. artinya ialah …………
a. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat
b. Sebarkanlah dariku walaupun hanya satu ayat
c. Katakanlah dariku walaupun hanya satu ayat
d. Berikanlah dariku walaupun hanya satu ayat
24. Ekspresif artinya ………….
a. Mampu mengungkapkan perasaan atau gagasan
b. Mampu membuat sesuatu yang baru
c. Kemampuan menciptakan sesuatu yang baru
d. Menerima saja apa adanya
25. Menerima saja apa adanya, tanpa usaha untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan ini
adalah pengertian dari ………..
a. Pasif b. Ekspresif c. Kompetitif d. Kooperatif
26. Lawan kata pasif ialah ……………..
a. Pandai b. Aktif d. Rendah hati d. Percaya diri
27. ”Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah
perkataan yang benar”. Perkataan ini terdapat dalam surat …………..
a. Al-ankabut : 70 c. Al-baqarah : 70
b. Al-ahzab : 70 d. Al-mujadilah : 70
28. artinya ialah ….

a. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina
b. Menuntut ilmu diwajibkan atas semua orang laki-laki dan perempuan
c. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai keliang lahat
d. Menuntut ilmu adalah pekerjaan yang disenangi oleh Allah
29. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk mengabdi kepadaKu, terdapat
dalam surat ……………..
a. Adz-zariyat : 57 c. Adz-zariyat : 58
b. Adz-zariyat : 56 d. Adz-zariyat : 59
30. Mutakalliman artinya ialah …………
a. Maha kuasa c. Maha melihat
b. Maha berbicara d. Maha esa
31. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap segala yang dia kehendaki. Terdapat
dalam surat ………….
a. Hud : 100 b. Surat Hud : 109 c. Surat Hud : 107 d. Hud : 108
32. A’ma artinya ialah ……….
a. Maha bisu c. Maha buta
b. Maha tuli d. Maha bodoh
33. Aajizan berarti …………..
a. Maha terpaksa c. Maha lemah
b. Maha tuli d. Maha bodoh
34. Arti dari sifat mustahil Allah dari mayyitan ialah ………..
a. Maha terpaksa c. Maha mati
b. Maha tuli d. Maha bodoh
35. Sedangkan arti abkam ialah ……………
a. Maha kuasa c. Maha bisu
b. Maha buta d. Maha lemah
36. “Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dan janganlah kamu tolong menolong
dalam dosa atau kejahatan”. Ini adalah dalil tentang ………….
a. Kompetitif b. Inovatif c. Ekspresif d. Kooperatif
37. Arti kooperatif ialah …………..
a. Tolong menolong c. Menghasilkan yang baru
b. Berusaha d. Kerja sama
38. Ciri-ciri orang yang bersifat kooperatif ialah ………..
a. Enggan menolong orang lain c. Tidak putus asa
b. Suka menerima saran orang lain d. Optimis dalam kehidupan
39. Ciri-ciri orang yang bersifat kompetitif ialah ………….
a. Tidak mau menerima masukan dari orang lain
b. Enggan menolong fakir miskin
c. Optimis dalam kehidupan
d. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi
40. Berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Terdapat dalam surat …………
a. Al-mujadilah : 7 c. Al-baqarah : 149
b. Al-mujadilah : 11 d. Al-baqarah : 148

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: